Regulamin sklepu internetowego estore.asus.com/pl

§ 1 Informacje ogólne

1.      Sklep internetowy estore.asus.com/pl (dalej: „Sklep internetowy”) działający pod adresem https://estore.asus.com/pl/ (dalej: „strona internetowa Sklepu internetowego”) prowadzony jest przez ACTION Spółka Akcyjna (zwana dalej „ACTION” lub „Sprzedawcą”) z siedzibą w Zamieniu, przy ul. Dawidowskiej 10, 05-500 Piaseczno, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, REGON: 011909816, NIP: 5271107221, BDO 000035215, o kapitale zakładowym w wysokości 2 003 700 zł, opłaconym w całości, adres e-mail: kontakt@sklepasus.pl  we współpracy z ASUSTEK COMPUTER INC. oraz ASUS Global PTE. LTD.

2.      Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów i/lub Użytkowników ze Sklepu internetowego.

3.      Główne cechy świadczeń z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i inne wymaganych przepisami prawa informacje udostępniane są na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.      Porozumiewanie się w ramach Sklepu internetowego następuje z użyciem następujących sposobów: strony internetowej Sklepu internetowego, poczty elektronicznej lub innych komunikatorów elektronicznych, telefonicznie, pisemnie. Dane adresowe i numerów telefonicznych Sklepu internetowego wskazane są na stronie internetowej Sklepu internetowego (zakładka: Kontakt).

5.      Regulamin udostępniony jest Klientom i/lub Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://estore.asus.com/pl/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient i/lub Użytkownik.

6.      Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, Strony Internetowej Sklepu, a także do formularzy zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu, włącznie z logotypami i zdjęciami prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, należą do ASUSTEK COMPUTER INC. Korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą ASUSTEK COMPUTER INC. wyrażoną na piśmie.

§ 2 Definicje

1.      Klient – oznacza każdą osobę przeglądającą treści Sklepu internetowego. Termin „Klient” oznacza także osobę która dokonała w Sklepie internetowym zakupu towaru lub Usług.

2.      Użytkownik – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który posiada w Sklepie internetowym Konto umożliwiające składanie ofert handlowych.

3.      Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą dokonującą zakupu towaru lub Usług bezpośrednio związanych z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla osoby zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4.      Przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

5.      Konto – oznacza dostęp do usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiający składanie zamówień w zakresie Sprzedaży wysyłkowej.

6.      Sprzedaż wysyłkowa – usługa polegająca na sprzedaży wysyłkowej towaru, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego ASUS.

7.      Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery należące do ASUSTEK COMPUTER INC. na urządzeniu końcowym Klienta, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Sklepu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.      ASUS – marka, pod którą ACTION prowadzi działalność handlową za pośrednictwem Sklepu Internetowego ASUS.

9.      Usługi – usługi finansowe lub ubezpieczeniowe, stanowiące dobra komplementarne do zakupionego towaru.

10.   Dostawcy usług – oznacza podmioty rynku finansowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym.

§ 3 Wymagania techniczne

1.      Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga: użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowej, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości nie większej niż 5 MB.

2.      Złożenie zamówienia jest możliwe w następujący sposób:

1)     Poprzez Sklep internetowy z wykorzystaniem udostępnionych w nim w tym celu funkcjonalności oraz dokonanie wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

2)     Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru towaru (w przypadku Przedsiębiorców także firmę i numer NIP). Skuteczność tak złożonego zamówienia może być uzależniona od mechanizmów służących do potwierdzenia wieku oraz mechanizmów służących do potwierdzenia tożsamości polegających na kliknięciu w link nadesłany na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.

3.      Podanie danych oraz wykonanie kroków w Sklepie internetowym zgodnie z §3 ust. 2 umożliwia utworzenie Konta i skorzystanie z Usług.

4.      Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do podania innych danych oraz wykonania kroków koniecznych do realizacji zamówienia nie wymienionych w punkcie powyżej.

5.      Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Sprzedawcy, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

§ 4 Tworzenie Kont, zasady dostępu do danych osobowych, cel zbierania danych

1.      W celu utworzenia Konta, Klient:

1)     wypełnia w formularzu dostępnym na stronie Sklepu internetowego wszystkie wymagane pola, w tym ustanawia dla siebie hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków oraz nie dłuższe niż 25 znaków,

2)     składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego i Polityki prywatności Sprzedawcy i akceptuje jego postanowienia,

3)     składa oświadczenie woli, że zapoznał się z treścią Polityki prywatności ASUSTEK COMPUTER INC. i akceptuje jej postanowienia Klient może opcjonalnie wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania wszelkich informacji handlowych od spółek Grupy Kapitałowej ASUSTEK COMPUTER INC.,

4)     przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez akceptację funkcji „Zarejestruj się”.

2.      Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji Konta („Potwierdzenie nowego konta”). W potwierdzeniu zawarty jest link aktywacyjny, którego kliknięcie powoduje aktywacje Konta.

3.      Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.

4.      W sytuacji uzasadniającej przypuszczenie, że hasło do Konta danego Użytkownika znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pośrednictwem Konta lub powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków komunikacji.

5.      Podanie danych osobowych w trakcie rejestracji jest dobrowolne, a osobie która udostępnia dane przysługuje prawo do dostępu do nich (tym do uzyskania kopii danych), sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wycofania w każdym czasie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez jej odznaczenie na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Moje Konto” w panelu użytkownika. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami i prawami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu "Polityka Prywatności".

6.      Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji przechowywane są na serwerach Sprzedawcy i  ASUSTEK COMPUTER INC., którzy są współadministratorami danych osobowych. Sprzedawca stosuje środki techniczne i zabezpieczenia ochrony danych osobowych odpowiadające warunkom rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

7.      Dane udostępniane przez Klientów podczas rejestracji, określone w §3 ust. 2 Regulaminu mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu zawarcia umów i realizacji zamówień, jak również do wewnętrznych celów Sprzedawcy dotyczących ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym, w celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju Sprzedawcy. O ile Klient wyrazi na to zgodę podczas rejestracji, jego dane mogą być również wykorzystywane do przesyłania przez Sprzedawcę lub / oraz ASUSTEK COMPUTER INC. informacji handlowych dotyczących ich ofert, promocji i konkursów.

8.      Sprzedawca informuje, że zawieranie umów sprzedaży w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Użytkownika stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji przez Sprzedawcę i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. Sprzedawca informuje, że nigdy nie żąda podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.

9.      Zawarcie umowy sprzedaży następuje na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, po przyjęciu do realizacji zamówienia Klienta.

10.   Sprzedawca informuje, że zawieranie umów z Dostawcami usług ubezpieczeniowych oraz finansowych za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje drogą elektroniczną. Klienci, którzy są zainteresowani skorzystaniem z Usług są przekierowywani ze Sklepu internetowego na stronę internetową Dostawcy Usług. Dostawcy usług uprawnieni są do żądania innych danych niż wymienione w ust. 9 celem identyfikacji Klienta oraz podjęcia dodatkowych czynności celem potwierdzenia zawarcia umowy. Umowy skutecznie zawarte z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron. Sprzedawca informuje, że Dostawcy Usług nigdy nie żądają podania adresu e-mail i hasła w treści maila, czy też w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego.

11.   Klientom/Użytkownikom Sklepu internetowego nie są dostarczane na podane adresy poczty elektronicznej treści o charakterze bezprawnym.

12.   Po realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Użytkownikiem może przesłać Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety przeprowadzanej przez Sprzedawcę i/lub Ceneo.pl Sp. z o.o. w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji w Sklepie internetowym, oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących. Uzupełnienie ankiety przez Użytkownika jest dobrowolne. Szczegółowe informacje dotyczące Programu Ochrony Kupujących dostępne są na oficjalnej stronie Ceneo.pl.

 

§ 5 Wykorzystywanie plików Cookies

1.      W niniejszym regulaminie, informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również w innych podobnych technologiach stosowanych w ramach Sklepu internetowego, w tym aplikacjach mobilnych.

2.      Podmiotem zamieszczającym informacje w formie Plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego oraz innych aplikacji jest ASUSTEK COMPUTER INC.

3.      Pliki cookies zamieszczane są na urządzeniach końcowych Klienta podczas użytkowania Sklepu internetowego w celu:

1)     Dostosowania zawartości Sklepu internetowego oraz innych aplikacji do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie klienta Sklepu internetowego lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2)     Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.

3)     Utrzymania sesji Klienta Sklepu internetowego.

4)     Przedstawiania Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5)     Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).

4.      Klient może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

5.      Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych (domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu Klienta. Każdy Klient może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.

6.      Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych funkcjonalności Sklepu internetowego.

7.      Korzystanie z Internetu, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami polegającymi na różnych formach ingerencji osób trzecich. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z systemów teleinformatycznych zalicza się zwłaszcza: możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji przekazywanej drogą elektroniczną; wirusy komputerowe – oprogramowanie infekujące pliki; tzw. robaki internetowe (worm), czyli szkodliwe oprogramowanie z możliwością samopowielania danych; oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w Internecie; tzw. phishing (łowienie haseł) poprzez łamanie zabezpieczeń; tzw. sniffing – polegający na wykorzystaniu programu przechwytującego dane; działanie nielegalnych urządzeń pozwalających na nieuprawniony dostęp do danych w tym wykonujących kryptoanalizę w celu złamania lub obejścia zabezpieczeń. Podstawowym warunkiem ograniczenia takich zagrożeń jest korzystanie przez Klienta/Użytkownika z oryginalnego oprogramowania komputerowego oraz używania programów przeciwdziałających naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Użytkownika.

§ 6 Informacje o towarach, cenach oraz kosztach dodatkowych

1.      Sklep internetowy umożliwia Klientom w szczególności:

1)     składanie zamówień na towary i usługi dostępne w Sklepie internetowym oraz zawieranie umów na odległość;

2)     uzyskiwanie informacji o towarach oraz Usługach dostępnych w Sklepie internetowym.

2.      Informacja o towarach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Sprzedawcy o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika, które stanowi ofertę zakupu na stronie Sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.

3.      Informacja o Usługach przedstawiona na stronie Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację o ogólnych warunkach Usług możliwych do zakupu poprzez złożenie przez Użytkownika ofert na stronie Dostawcy Usług.

4.      Stawki wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia są wiążące w dacie składania zamówienia.

5.      Sugerowane ceny i inne należności do zapłaty przedstawione na stronie Sklepu internetowego zawierają należne podatki. Cena określa wyłącznie koszt nabycia towaru lub usługi. Dostawa towarów i wybrany sposób płatności podlega odrębnej opłacie, której wysokość uzależniona jest od wybranego sposobu dostawy/płatności. Wszelkie należności objęte obowiązkiem zapłaty przez Użytkownika/Klienta wskazywane są w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem i wymagają potwierdzenia przez Użytkownika/Klienta.

6.      Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie internetowym objęte są gwarancją Producenta (o ile Producent gwarancji udziela), której treść załączona jest każdorazowo do dostarczonego/odebranego osobiście towaru oraz jest udostępniona na kartach produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sklep internetowy obowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad.

§ 7 Zawarcie umowy sprzedaży towarów i/lub usług

1.      Klient składa zamówienie w zakresie Sprzedaży wysyłkowej poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. W zamówieniu Klient wskazuje m.in.: zamówiony Produkt i jego ilość, dane kontaktowe i adresowe oraz sposób dostawy i płatności oraz to, że akceptuje Regulamin Serwisu.

2.      Zamówienie w zakresie Sprzedaży wysyłkowej jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie” widoczny w formularzu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia i płatności (o ile ma to zastosowanie) na podany w formularzu adres e-mail.

3.      W ramach Sklepu dostępne są formy płatności wskazane w § 8 Regulaminu.

4.      Zamawianie towarów i usług przedstawionych na stronie internetowej Sklepu internetowego dokonywane są z obowiązkiem zapłaty (w związku z tym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na opis towaru/ów, kosztów ich zakupu, kosztów zamawianych usług i parametry techniczne). Klient/Użytkownik wybiera dany/e towar/y lub usługę/i przedstawiony/e na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu wyboru towaru/usługi Klient/Użytkownik klika w funkcję „Dodaj do koszyka”, umieszczoną przy opisie wybranego towaru/ów lub usług. Usuwanie towaru/ów lub usług z koszyka odbywa się poprzez kliknięcie w funkcję usuń „znaczek x” w koszyku.

5.      Po zakończeniu wyboru towaru/ów lub usług (w tym sposobu dostawy i formy płatności) oraz po wypełnieniu wymaganych pól formularza zamówienia Użytkownik klika w funkcję „Złóż zamówienie” co oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz co powoduje otrzymanie przez Sklep internetowy wiadomości o chęci zawarcia umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku - złożenie oferty zakupu. Realizacja zamówień przez Sklep internetowy wymaga potwierdzenia obowiązku zapłaty przez nabywcę towaru oraz chęci skorzystania z Usługi komplementarnej. Klient w momencie składania zamówienia dokonuje wyboru, czy danego zakupu dokonuje jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (konsument w rozumieniu art. 221 k.c.), czy też dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

6.      Klient, który dokonał uprzednio rejestracji (założenia Konta) w sposób opisany w §4 Regulaminu po kliknięciu w funkcję „Złóż zamówienie” kończy etap składania zamówienia.

7.      Klient, który składa zamówienie, jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego oraz wypełnić wszystkie pola wymagane do zawarcia i wykonania umowy. Pola wymagane będą wyraźnie zaznaczone jako konieczne do wypełnienia, o czym Klient zostanie poinformowany.

8.      W przypadku braku towaru, na który Użytkownik złożył zamówienie, Sprzedawca informuje o tym fakcie Użytkownika, telefonicznie, przesyłając mu e-mailem komunikat lub wyświetlając na stronie Sklepu Internetowego – podczas składania przez Użytkownika zamówienia – komunikat skierowany bezpośrednio do Użytkownika informujący, że Sprzedawca nie może potwierdzić realizacji zamówienia zawartego w ofercie zakupu i ustala z Klientem dalszy sposób postępowania.

9.      Sprzedawca sprawdza stan magazynowy. Jeśli towar o wybranej przez Klienta specyfikacji technicznej i cenie jest dostępny, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia. Po skompletowaniu towaru i otrzymaniu płatności Sprzedawca przekazuje zamówienie do wysyłki oraz przesyła do Użytkownika e-mailem komunikat – „Twoje zamówienie jest w drodze!”  - przyjmując złożoną ofertę zakupu i potwierdzając specyfikację wybranego towaru, jego cenę wraz z opłatami dodatkowymi (w szczególności kosztami przesyłki), wybrany przez Klienta sposób płatności, a także sposób dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „przy odbiorze”, wysyłka towaru realizowana jest niezwłocznie.

10.   W przypadku Sprzedaży wysyłkowej, w momencie skompletowaniu towaru do wysyłki, zgodnie z ust. 9 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikowi/Klientowi na wskazany adres poczty elektronicznej komunikat w formie pliku zamkniętego PDF (Portable Document File) zawierający Fakturę VAT wraz z informacjami wymaganymi przez przepisy prawa, stanowiącymi integralną część zawartej umowy na odległość. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

11.   Klient, który składa zamówienie na Usługę, przekierowywany jest na stronę Dostawcy Usług i jest obowiązany postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie oraz wypełnić wszystkie wymagane pola.

12.   Dostawca usług weryfikuje złożony wniosek o zawarcie umowy na Usługę. Jeśli decyzja o możliwości skorzystania z Usługi wybranej przez Użytkownika jest pozytywna, Dostawca Usług informuje o tym Użytkownika – przyjmując złożoną ofertę, przesyłając ogólne warunki Usług, ich cenę, wybrany przez Użytkownika sposób płatności, a także sposób potwierdzenia zawartej umowy. W tym momencie zawierana jest umowa sprzedaży Usług.

13.   Umowa sprzedaży towaru/ów i/lub usług pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem/Klientem zawierana jest w języku polskim i stosuje się do niej przepisy prawa polskiego.

14.   Sprzedawca wystawia faktury VAT oraz korekty faktur w formie elektronicznej PDF, zapewniając autentyczność i integralność dokumentu. Dokument sprzedaży w wersji papierowej może zostać przesłany listownie na wskazany adres Użytkownika/Klienta pod warunkiem wyrażenia takiej woli w chwili składania zamówienia.

15.   Dokumentem sprzedaży Usługi jest formularz umowy uzupełniony o dane wskazane podczas weryfikacji wniosku lub potwierdzenie dokonania.

16.   W przypadku zawarcia umowy sprzedaży do obowiązków Konsumenta należy odbiór towaru oraz dokonanie zapłaty ceny określonej w potwierdzeniu zawarcia umowy.

17.   Brak zapłaty za towar w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia skutkuje jego anulowaniem. Wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru.

18.   W przypadku, gdy Konsument zawiera ze Sprzedawcą umowę:

1)     o świadczenie usług, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; ii) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, jednakże w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, koszty spełnionych świadczeń do chwili odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta. Sposób ustalenia tych kosztów określa §9 ust. 1 pkt 3) Regulaminu. Informacje o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania określa §9 ust. 1 - 8 Regulaminu. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składane jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o powyższych skutkach odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższego żądania;

2)     o świadczenie usług, które zostaną wykonywanie w pełni przez Sprzedawcę, Sprzedawca informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnej zgody na wykonanie usługi w pełni; ii) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę. Zgoda na wykonanie usługi w pełni składana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody;

3)     dostarczenia treści cyfrowych (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, m. in. pliki danych audiowizualnych, oprogramowanie, gry, aplikacje), które nie są zapisane na nośniki materialnym oraz o świadczenie usług cyfrowych (usługa pozwalająca konsumentowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji przy pomocy takich danych), Sprzedawca informuje, że: i) Sprzedawca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej, ii) treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek pozwalający na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej został udostępniony konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu samodzielnie wybranemu przez konsumenta do tego celu lub gdy konsument lub takie urządzenie uzyskali do niej dostęp; iii) usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie samodzielnie wybrane przez konsumenta do tego celu uzyskali dostęp do usługi cyfrowej, iv) Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę. Zgoda na wykonanie usługi w pełni składana jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o utracie prawa do odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższej zgody;

4)     o świadczenie usług finansowych w zakresie ubezpieczenia towarów nabywanych u Sprzedawcy, których wykonywanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca informuje, że: i) przed zawarciem takiej umowy wymaga od Konsumenta potwierdzenia zapoznania się ze stosownymi szczególnymi warunkami ubezpieczenia, złożenia zgody na świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; ii) Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy, jednakże w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, Konsument zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną do chwili odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta. Sposób ustalenia tych kosztów określa §9 ust. 1 pkt 4) Regulaminu. Informacje o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania określa §9 ust. 1 - 8 Regulaminu. Żądanie rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy składane jest na stronie internetowej Sklepu internetowego przez wyraźne zaznaczenie takiego wyboru w formularzu używanym w procedurze składania zamówienia przed jego złożeniem. Formularz ten zawiera też informację o powyższych skutkach odstąpienia od takiej umowy, co umożliwia zapoznanie się z nią w chwili składania powyższego żądania.

19.   Sprzedawca oświadcza, iż posiada status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r. z późn. zm.).

§ 8 Statusy zamówień, formy dostawy towaru, sposoby płatności, koszty i termin dostawy, odbiór towaru

1.      Statusy zamówień - szczegółowe informacje dla Użytkownika o zamówieniu przesyłane przez Sprzedawcę w wiadomościach e-mail, o następujących statusach:

a)      „Twoje zamówienie zostało złożone!” – złożenie oferty zakupu, etap sprawdzania dostępności, cen i specyfikacji względem złożonej oferty zakupu oraz oczekiwanie na zaksięgowanie płatności, kompletowanie zamówienia, pakowanie, przygotowanie do wysyłki

b)     „Twoje zamówienie jest w drodze!” – potwierdzenie przyjęcia złożonej oferty zakupu, specyfikacji wybranego towaru, ceny wraz z opłatami dodatkowymi (w szczególności kosztami przesyłki), wybrany przez Klienta sposób płatności, a także sposób dostawy. Dostawa towaru w toku, w widomości e-mail Użytkownik otrzymuje link do śledzenia przesyłki na stronie przewoźnika.

2.      W przypadku braku dostępności towaru w Sklepie zamiast opcji „Kup” wyświetlana jest opcja „Powiadom”. W przypadku ponownej dostępności towaru Sklep wysyła Użytkownika wiadomość e-mail z informacją, że towar ponownie jest dostępny.

3.      Dostawy towaru realizowane są w formie:

a)      przesyłek kurierskich przewoźnikiem (spośród przewoźników  z  którymi Sprzedawca ma zawarte umowy współpracy z magazynu Sprzedawcy na adres wskazany przez Klienta/Użytkownika;

4.      Ograniczenia dotyczące dostaw: dostawy realizowane są na terenie Polski, w godzinach od 9 do 17 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

5.      Sprzedawca zastrzega, iż formy dostawy mogą się różnić od tych aktualnie dostępnych w Sklepie internetowym.

6.      Akceptowane przez Sklep internetowy sposoby płatności (określone są także na stronie internetowej Sklepu internetowego – zakładka: Formy płatności):

a)      za pobraniem,

b)     przelew na konto bankowe Sprzedawcy (przelew tradycyjny)

c)      płatności internetowe obsługiwane przez serwisy płatności internetowej

d)     płatność ratalna

7.      Sprzedawca zastrzega, iż formy płatności mogą się różnić od tych aktualnie dostępnych w Sklepie internetowym.

8.      Koszty dostawy towaru wliczony jest w cenę Towaru.

9.      Termin zapłaty:

a)      Użytkownik/Klient może dokonać płatności po prawidłowo złożonym zamówieniu z obowiązkiem zapłaty przechodząc do następnego etapu, który następuje po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty,

b)     Użytkownik/Klient może dokonać płatności najpóźniej w dacie odbioru towaru.

10.   W przypadku wyboru sposobu zapłaty określonego w §8 ust. 6 pkt b)-c) oraz braku wpłaty w terminie 3 dni, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z przypomnieniem o nieopłaconym zamówieniu.

11.   Zapłata za zakupione towary lub usługi powinna nastąpić w jednej z form wskazanych na stronie internetowej Sklepu internetowego według wyboru nabywcy towaru lub usługi. Niewykonanie obowiązku zapłaty może spowodować wstrzymaniem realizacji lub anulowaniem zamówienia, za wyjątkiem gdy Użytkownik dokona wyboru sposobu płatności „przy odbiorze”.

12.   Termin dostawy:

a)      zamówione towary dostarczane są zgodnie z wybraną formą dostawy towaru. Zamówienia realizowane są w terminie od 1 do 3 dni (termin zależny jest od dostępności towarów w magazynie, oraz indywidualnej konfiguracji sprzętu). W przypadku wybrania przez Użytkownika/Klienta jako sposobu płatności przelewu bankowego lub płatności za pośrednictwem serwisów płatności internetowych lub płatności ratalnej z udziałem Dostawcy usług - czas dostawy towaru liczony jest od momentu zaksięgowania przez  Sprzedawcę wpłaty.

b)     w sytuacjach wyjątkowych lub w odniesieniu do produktów sprowadzanych na zamówienie, termin dostawy towaru/ów może przekraczać 5 dni,  Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika/Klienta w trakcie składania zamówienia lub e-mailem albo telefonicznie, umożliwiając Użytkownikowi dokonanie wyboru - odstąpienie od umowy sprzedaży lub oczekiwanie na wydłużony termin dostawy towaru/ów.

13.   Odbiór towarów – w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umów sugerujemy aby przy odbiorze przesyłki od kuriera Użytkownik/Klient sprawdził jej stan, a w przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia proponujemy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzenie z udziałem kuriera odpowiedniego protokołu (zalecamy również wykonanie zdjęć uszkodzeń) oraz poinformować o tym fakcie  Sprzedawcę za pomocą dostępnych środków komunikacji załączając wykonane fotografie.

§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1.      Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi – od dnia jej zawarcia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać zgłoszenie poprzez formularz zwrotu lub pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem na adres Sprzedawcy – Dział Reklamacji Zamienie, ul Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno. Z dopiskiem „Zwrot ASUS”. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

2.      Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa taka uważana jest za niezawartą, a strony zwracają sobie wszystko co świadczyły drugiej stronie. Zwrot świadczeń stron powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

3.      Koszty nadania zwrotu towaru ponosi Sprzedawca. Konsument ponosi koszty opłat dodatkowych lub inne koszty, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawie o prawach konsumenta (m.in. koszty przygotowania i spakowania towaru, koszty odprawy celnej – w przypadku odesłania towaru do Sprzedawcy z państwa spoza Unii Europejskiej).

4.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.      Konsument, który zawarł na odległość umowę o usługi finansowe, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o warunkach umowy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres Usługodawcy.

7.      W przypadku umów ubezpieczenia termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub od dnia potwierdzenia informacji o warunkach umowy, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres Usługodawcy.

8.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:

a)      od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń konsumenta albo

b)      od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń przedsiębiorcy.

9.      W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z płatnością ratalną, o której mowa w § 8 ust. 6 pkt 4) niniejszego Regulaminu, odstąpienie od umowy sprzedaży dokonane w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi – od dnia jej zawarcia, skutkuje także odstąpieniem od umowy kredytu. Do poinformowania Banku o odstąpieniu od umowy sprzedaży zobowiązany jest Sprzedawca. Bank zwraca Konsumentowi kwotę tytułem spłaty raty kredytowej uiszczoną przez Konsumenta przed dniem złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży. Nie jest wymagane składanie przez Konsumenta odrębnego wniosku o zwrot wpłaconej na rzecz Banku kwoty tytułem raty kredytowej.

10.   W przypadku dokonania przez Konsumenta częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez zwrot pojedynczego lub kilku towarów zakupionych w ramach jednego zamówienia w ustawowym terminie 14 dni, wskazanym w pkt. 1 i 6 powyżej, skutkuje także całościowym odstąpieniem od umowy kredytu. Do poinformowania Banku o odstąpieniu od umowy sprzedaży zobowiązany jest Sprzedawca. Bank zwraca Konsumentowi kwotę tytułem spłaty raty kredytowej uiszczoną przez Konsumenta przed dniem złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży. Nie jest wymagane składanie przez Konsumenta odrębnego wniosku o zwrot wpłaconej na rzecz Banku kwoty tytułem raty kredytowej.

11.   W przypadku rozpoczętego za zgodą konsumenta świadczenia Usług przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, Dostawca usług może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za Usługę rzeczywiście wykonaną.

12.   Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy,

13.   Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

a)      Sprzedawca oświadczył, lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub

b)      konsument i Sprzedawca uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

14.   Postanowień ust. 12-13 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

15.   Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku umów:

1)     O świadczenie Usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 38 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827);

2)     dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

3)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4)     dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

5)     dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

6)     dotyczących świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8)     usług w zakresie gier hazardowych

9)     dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych (m.in. kart i bonów podarunkowych, kart przedpłaconych uprawniających do wykupienia określonego rodzaju Usługi, które stanowią znaki legitymacyjne w rozumieniu Art. 921(15) Kodeksu cywilnego), tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym.

16.   Konsument, niezależnie od uprawnienia wskazanego w pkt. 6 powyżej, ma również prawo do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy kredytowej. Konsument w tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie Konsument może złożyć do Sprzedawcy lub bezpośrednio do Banku, który jest stroną umowy kredytowej. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie do Sprzedawcy, to następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu Sprzedawca ma obowiązek poinformować Bank o odstąpieniu od umowy kredytowej. Bank zweryfikuje skuteczność odstąpienia od umowy. Bank zwraca Konsumentowi kwotę tytułem spłaty raty kredytowej uiszczoną przez Konsumenta przed dniem złożenia oświadczenia odstąpienia od umowy kredytowej. Nie jest wymagane składanie przez Konsumenta odrębnego wniosku o zwrot wpłaconej na rzecz Banku kwoty tytułem raty kredytowej. W przypadku. Gdy Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej bezpośrednio do Banku, wówczas Bank rozpoczyna procedurę weryfikacji skuteczności odstąpienia od umowy, zgodnie z wewnętrznym wytycznymi Banku.

17.   Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w Rozdziale 4 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz postanowienia § 9 ust. 1 – 5, 8, 11, 13 Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Procedura reklamacji towaru

1.      Sprzedawca przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi, dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym przez Konsumentów. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są drogą pisemną na adres korespondencyjny Sprzedawca, za pomocą internetowego formularza zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis. Reklamowany towar należy dostarczyć do serwisu Sprzedawcy pod adresem Sprzedawcy  z dopiskiem „SERWIS - ASUS”, Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno. Zgłoszeń reklamacyjnych za pomocą internetowego formularza należy dokonywać pod adresem domenowym: zwroty@sklepasus.pl. Wskazane jest przesłanie przez Klienta opisu występującej wady, fotografii reklamowanego towaru, jeśli były wykonane (pozwoli to nam na sprawniejsze rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji), oraz określenie podstawy zgłoszenia reklamacyjnego w polu „Typ zgłoszenia”. W celu określenia podstawy zgłoszenia reklamacyjnego należy w polu „Typ zgłoszenia” rozwinąć pasek menu i wybrać odpowiednią pozycję. W przypadku zgłaszania reklamacji tytułu rękojmi należy wybrać pozycję „Inne”.

2.      Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), przy sprzedaży do Klientów będących przedsiębiorcami, z wyjątkiem przypadków, gdy Sprzedawca udziela wyraźnie rękojmi na określone produkty.

3.      Serwis ASUS przyjmuje reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym posiadające wady, które Klienci chcą zareklamować w ramach gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru, pośrednicząc tym samym w przekazywaniu towaru do autoryzowanych serwisów gwarantów oraz po naprawie, z serwisu do Klienta. Przy składaniu reklamacji (realizacji uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora towaru) Sprzedawca  prosi o dokładne zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami otrzymanej karty gwarancyjnej i stosowanie się do jej postanowień. Karta gwarancyjna nie jest opatrzona pieczęcią sprzedawcy, co nie będzie miało wpływu na uprawnienia wynikające z gwarancji. Pieczęć sprzedawcy na karcie gwarancyjnej można uzyskać poprzez przesłanie jej na adres: ACTION SERWIS – ASUS  Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno. Podstawą do umieszczenia na karcie gwarancyjnej pieczątki Sprzedawcy jest kopia dokumentu zakupu towaru, otrzymanego przy zakupie, chyba że zakup zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę  na podstawie przekazanych danych.

4.      W przypadku reklamacji towarów nabytych przez Konsumenta w wyniku zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży z płatnością ratalną z tytułu niezgodności towaru z umową, jeśli Sprzedawca stwierdzi, że reklamacja Konsumenta jest skuteczna, wówczas Sprzedawca zobowiązany jest przesłać taką informację do Banku. Jeżeli zwrot towaru w ramach reklamacji jest zgodny z niniejszym Regulaminem, Bank wypowiada umowę o kredyt i zwraca Konsumentowi łączną kwotę tytułem spłaty rat kredytowych uiszczoną przez Konsumenta przed dniem uznania reklamacji przez Sprzedawcę. Nie jest wymagane składanie przez Konsumenta odrębnego wniosku o zwrot wpłaconej na rzecz Banku kwoty tytułem raty kredytowej.

5.      W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany na podstawie udzielonej gwarancji towar należy dostarczyć do Serwisu Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i/lub kartą gwarancyjną. W przypadku ich braku złożenie reklamacji jest możliwe, o ile zakup towaru zostanie potwierdzony przez Sprzedawcę. Serwis Sprzedawcy odbierze towar i wypełni zlecenie serwisowe, które otrzyma dany numer. Wskazane jest załączenie przez Klienta opisu występującej wady. Klient określa ponadto swoje żądanie.

6.      Zawsze w przypadku reklamacji towaru w ramach gwarancji istnieje możliwość zgłoszenia reklamacji bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie Fabrycznym (ASF). Klient może nie skorzystać z pośrednictwa Sprzedawcy i sam dostarczyć towar do miejsca wskazanego w karcie gwarancyjnej, co może przyspieszyć załatwienie reklamacji z tytułu gwarancji.

7.      Z uwagi na konieczność właściwej weryfikacji zgłaszanych wad, reklamowany towar powinien być kompletny, posiadać wszystkie akcesoria (ładowarki, zasilacze, kable itp.), które mają wpływ na jego funkcjonalność (akcesoria) lub mogą stanowić przyczynę lub jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.

8.      Przed oddaniem sprzętu do serwisu, Klient powinien odpowiednio przygotować sprzęt, m.in. poprzez:

a)      wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych m.in. zdjęć, nagrań, dzwonków, książki adresowej, oprogramowania, aplikacji i ich usunięcie z urządzenia; dane pozostawione na urządzeniu mogą zostać utracone w trakcie naprawy; Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę;

b)     spisanie numeru IMEI telefonu (15 cyfrowy numer identyfikacyjny, umieszczony na naklejce znamionowej w telefonie lub dostępny po wybraniu kodu: *#06#) lub numeru seryjnego SN urządzenia (serial numer - umieszczony zgodnie z instrukcja obsługi w danym miejscu);

c)      wykonanie czynności, które mają na celu ochronę Twojej prywatności - dotyczy to przede wszystkim usunięcia prywatnych danych, zdjęć oraz kart i oznaczeń, umożliwiających wykonywanie płatności elektronicznych przez telefon;

d)     usunięcie karty SIM;

e)     usunięcie wszelkich dodatkowych akcesoriów, takich jak etui, zawieszki, folie ochronne, szkło hartowane, naklejki, stickery;

f)       w przypadku telefonów dezaktywację funkcji, które blokują dostęp do sprzętu, takich jak np. FindMyiPhone, czy usunięcie konta Google na telefonach z systemem Android od wersji 5.1, dezaktywację kodu zabezpieczającego telefon; w przypadku laptopów należy usunąć wszelkie hasła bądź nr pin umożliwiające dostęp do systemu, jak również do systemu BIOS.

Pozostawienie dodatkowych akcesoriów tych blokad i funkcji może spowodować znaczne wydłużenie procesu naprawy, a nawet ją uniemożliwić. Brak możliwości odczytania SN (serial numer) może spowodować odrzucenie reklamacji.

9.      Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi. Inne zasady dostarczania, szczególne dla konkretnego rodzaju produktów, opisane są na uzyskanej autoryzacji. Nabywca ma obowiązek zapoznania się z nimi i stosowania się do nich.

10.   Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1)     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;

2)     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ;

3)     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

11.   W związku z obowiązywaniem Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823) Sprzedawca oświadcza, iż wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym dla Sprzedawcy do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://wiih.org.pl/ .

12.   Pytania lub uwagi dotyczące działania Sklepu internetowego prosimy kierować pod adres  kontakt@sklepasus.pl  . Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: +48 22 228 20 68.

§ 11 Procedura reklamacji Usług

1.      Sprzedawca przyjmuje reklamacje dotyczące Usług finansowych lub ubezpieczeniowych stanowiących dobra komplementarne do zakupionych towarów, które Klienci chcą zareklamować, pośrednicząc tym samym w przekazywaniu reklamacji do Dostawców Usług oraz po rozpatrzeniu, od Dostawcy usług do Klienta (odbiór decyzji w Dziale Reklamacji DRW lub drogą elektroniczną). Przy składaniu reklamacji Sprzedawca prosi o dokładne zapoznanie się przez Klienta z postanowieniami otrzymanych Ogólnych Warunków Umów i stosowanie się do ich postanowień. W przypadku zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy, reklamacje prosimy kierować do Działu Reklamacji DRW wysyłając emaila na adres: zwroty@sklepasus.pl, określając Typ zgłoszenia: zgłoszenie z tytułu ubezpieczenia.

2.      Reklamacje dotyczące Usług finansowych lub ubezpieczeniowych Klienci mogą złożyć w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Usługodawcy obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową, ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Usługodawcy lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez Usługodawcę.

3.      Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Usługodawca odpowiedź może dostarczyć również pocztą elektroniczną na wniosek klienta.

4.      W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji klienta treść odpowiedzi, o której mowa w art. 11 ust. 3, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:

1)     odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje tryb odwoławczy, a także o sposobie wniesienia tego odwołania;

2)     skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów, jeżeli podmiot rynku finansowego przewiduje taką możliwość;

3)     wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (więcej informacji: http://rf.gov.pl/ );

4)     wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

5.      Pytania lub uwagi dotyczące Usług prosimy kierować bezpośrednio do Dostawców Usług. Celem uzyskania danych kontaktowych do Dostawców usług prosimy o kontakt pod adresem kontakt@sklepasus.pl . Telefon kontaktowy do Sklepu internetowego: +48 22 228 20 68. 

§ 12 Postanowienia końcowe

1.      Sprzedawca informuje, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego, a wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy itp.) lub z innych przyczyn od niego niezależnych.

2.      Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://estore.asus.com/pl/.

3.      Regulamin Sklepu internetowego nie ogranicza praw Klientów wynikających przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywiny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.

5.      Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie sklepu https://estore.asus.com/pl/regulamin. Regulamin w brzmieniu obowiązującym Klienta, może być również przesłany nieodpłatnie Klientowi na każde jego żądanie w formie pisemnej lub elektronicznie.

6.      Data opublikowania regulaminu 30.12.2021r. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych w Sklepie internetowym po dacie opublikowania regulaminu.

 

Lista załączników do Regulaminu:

1.      Załącznik nr 1 — Polityka prywatności;

2.      Załącznik nr 2 — Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 1 – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych w sklepie internetowym estore.asus.com/pl, prowadzonego przez Action S.A we współpracy z ASUSTEK COMPUTER INC. , zwanymi dalej „Współadministratorami”.

Action S.A i ASUSTEK COMPUTER INC.  zamierzają działać jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „RODO”), jako że wspólnie ustalać będą cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Action S.A i ASUSTEK COMPUTER INC.  zawarły umowę o współadministrowanie w związku z działalnością sklepu internetowego estore.asus.com/pl.

Dane Współadministratorów

 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

1.      ACTION S. A. z siedzibą w Zamieniu przy ul. Dawidowskiej 10, 05-50 Piaseczno.

2.       ASUSTEK COMPUTER INC., z siedzibą w Tajwanie,  No15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112, Tajwan.

Zakres współadministrowania

Każdy ze Współadministratorów przestrzega przepisów o ochronie danych zgodnie z uzgodnionymi, następującymi zakresami działań: 

1.      w przypadku danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień zarówno ASUSTEK COMPUTER INC., jak i Action S.A. są niezależnymi administratorami danych,

2.      w przypadku danych osobowych niezbędnych do realizacji transakcji płatniczych Action S.A. jest jedynym administratorem danych. 

3.      dla  celów marketingowych i reklamowych,  ASUSTEK COMPUTER INC.     jest jedynym administratorem danych. 

Jako  administratorzy danych, każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług i że istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania.

Każdy Współadministrator jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Pana/i obowiązku informacyjnego.

Każdy ze Współadministratorów, do którego zwróci się Pan/i o realizację przysługujących Panu/i praw, opisanych poniżej, jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania przysługujących Panu/i praw.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorami Ochrony Danych:

 

1.      Action S.A.: adres e-mail: iod@action.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Action S.A., Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-50 Piaseczno.

2.      ASUSTEK COMPUTER INC., adres e-mail: privacy@asus.com

 

Skąd mamy Twoje dane.

Podane dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, poprzez wyrażone zgody, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w Sklepie internetowym ASUS.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej ASUS Global PTE LTD  oraz podmiotom z współpracującym ze Sprzedawcą wyłącznie w celu dla których sami je wykorzystujemy, a ponadto podmiotom współpracującym z nami, świadczącymi usługi transportowe i kurierskie (w celu dostarczenia towarów); wspierające nas w realizacji usług, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe; realizujące na nasze zlecenie kampanie marketingowe; świadczące dla nas usługi teleinformatyczne; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

 

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez ACTION S.A.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w Sklepie Internetowym ASUS, tym w celu realizacji umów sprzedaży.
Poniżej przedstawiamy wszystkie cele w ramach, których przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z ze Sklepu internetowego ASUS;
b) zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
c) obsługi reklamacji (np. na podstawie rękojmi lub gwarancji) przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
d) obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe Skype, GG oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z Panelu Użytkownika.


Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas korzystania z konta założone w Sklepie internetowym ASUS, a po usunięciu konta w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy maksymalnie przez okres 10 lat,
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych.


Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia. W zakresie organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia działania Twojego konta w, tym w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym ASUS.


Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu internetowego ASUS.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

W przypadku, gdy zgłosisz żądanie dotyczące danych osobowych jednemu ze Współadministratorów w celu skorzystania ze swoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych (w tym między innymi prawa do dostępu, usunięcia, sprostowania i przenoszenia danych), Współadministrator, który otrzymał żądanie może je przesłać do drugiego Współadministratora, zgodnie z zakresem współadministrowania. Każdy ze Współadministratorów rozpatruje żądanie niezależnie.

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

A w przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy), a także możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Współadministratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Twoich działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, oraz w razie gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się ze Współadministratorami lub z Inspektorami ochrony danych (dane powyżej).


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Informujemy, że Twoje dane będą przetwarzane automatycznie, ale nie będą profilowane przez ACTION S.A. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Przetwarzanie poza EOG

Współadministatorzy mogą zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie danych poza EOG.

 

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Współadministratorzy zawierają umowy z odbiorcami danych osobowych. Umowy, te są oparte o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zastosowany przez Współadministratorów sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

·        Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

·        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

·        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

·        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

·        Adres konsumenta(-ów)

·        Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

·        Data
(*) Niepotrzebne skreślić.